Všetky naše služby sú postavené na úvodnej detailnej analýze potrieb, aby sme v ďalších krokoch mohli aktívne využívať partnerský prístup. Vďaka tomu sa všetci z firmy môžu aktívne zapájať do tvorenia zmien, zlepšení a výstupov. Keďže sú reálne spolutvorcami, cítia sa stotožnení s riešeniami a sú ochotní hľadať postup implementovania so zohľadnením potrieb kolegov, kultúry a cieľov. A v ďalších krokoch sa zapájať do implementácie a rozvoja zmien.

S ohľadom na prirodzenú agnažovanosť ako kľúčový prejav správania zamestnancov v zdravo fungujúvej firme, vychádzame pri nastavovaní odporúčaní z prepojení medzi oblasťami na obrázku: