Stratégia a potenciál firmy Našim prvým presvedčením je, že firma musí mať stratégiu a realistický pohľad na svoj vlastný potenciál. Firma je z nášho pohľadu uceleným systémom, ktorého zladené fungovanie prináša na jednej strane efektívne výsledky, na druhej strane urdžuje ľudí vo firme motivovaných a šťastných. Áno, veríme, že zamestnanci vo firmách môžu byť šťastní a vieme, ako na to (viac v časti Kľúčoví ľudia a úspešní lídri).

Stratégia

Z pohľadu aktívneho zapojenia zamestnancov do diania a rozvoja firmy sú podľa nás kľúčovými porozumenie a akceptácia stratégie. Ak vaši zamestnanci nepoznajú stratégiu, alebo jej nerozumejú, pravdepodobne sa stretávate s tým, že sú pasívni, hľadajú dôvody, prečo veci nebudú fungovať a chodia do zamestnania. V podstate ich platíte za účasť nie za výsledok.

Pomôžeme vám definovať stratégiu, jej štruktúru a komunikačný plán tak, aby bola pre každého jedného zamestnanca zrozumiteľná a uchopiteľná. Tým si v nej každý nájde svoj diel, niečo, čím prispieva k jej naplneniu. A od tohto bodu je len krok k proaktívnemu hľadaniu priestoru pre rozvoj a navrhovanie riešení. Ak sa zamestanec cíti súčasťou tvorenia smerovania a jeho napĺňania, začne ochotne rozvíjať firmu, akoby bola jeho vlastná.

Vízia a misia

Vaša jedinečnosť a dôvod, pre ktorý si zákazníci volia práve vás, sú tým, čo vám z dlhodobého hľadiska pomáha dosahovať vaše ciele. Je dôležité, aby ste pomenovali a popísali víziu vašej budúcnosti, vášho pôsobenia na trhu, spolu s cestou, ako ju chcete dosiahnuť.

Vízia a misia sú základom pre vašu stratégiu, vašu kultúru a vaše ciele.

Potenciál – kompetencie firmy

Kľúčové kompetencie vyplývajú zo špecifických vlastností a schopností, ktoré prinášajú zákazníkovi pridanú hodnotu. To umožňuje firme uplatniť sa na rôznych trhoch. Vedomosť o kompetenciách, ktoré váš cieľový trh požaduje, vám dáva prehľad o potenciáli, ktorý na danom trhu môžete dosiahnuť. Vedomosť o kompetenciách, ktoré v súčasnej dobe máte na úrovni očakávanej trhom resp. vyššej, vám dáva výborný základ pre budúci rast. Zároveň poznanie kompetencií, ktoré potrebujete ešte vybudovať vám hovorí, kam investovať energiu, aby ste si pozíciu na thu posilnili a dosiahli plný potenciál, ktorý dosiahnuť môžete.

S využitím rôznych nástrojov dokážeme spolu s vami zhodnotiť potenciál trhu, vaše kompetencie a pripraviť plán na na jeho dosiahnutie.

Kultúra spoločnosti

Pod označením firemná kultúra rozumieme vaše hodnoty a to, ako sa ľudia vo firme správajú k sebe navzájom, k dodávateľom, k zákazníkom a k úlohám, ktoré je potrebné napĺňať. Firemná kultúra môže pomáhať vášmu úspechu alebo sťažovať jeho dosiahnutie.

Hlavnými charakteristikami podporujúcej kultúry sú dôvera, transparentnosť, komunikácia, prepojenosť cieľov a otvorenosť. Takýto typ kultúry spolu s vami pripravíme a pmôžeme vám aj s jej implemetáciou do života.

Pre nastavenie “správnej” podporujúcej kultúry sú dôležití lídri vo firme – oni stanovujú úroveň a vzor správania, nielen cez to, ako sa oni sami správajú a prejavujú, ale aj cez to, čo prehliadajú a povoľujú.