Kľúčoví ľudia a úspešní lídri

Vaši ľudia sú tým, čo vás odlišuje od konkurencie – produkty a procesy sú kopírovateľné, vlastnosti a postoje vašich zamestnancov nie. Kombinácia rôznorodých schopností vašich ľudí je esenciou jedinečnosti vašej firmy na trhu. No môžu byť len nákladom, pokiaľ nevyužívate ich schopnosti a, kreativitu a nevytvárate im priestor na proaktivitu.

 

Vaši zamestnanci prinášajú výkon, pomáhajú vám odhaľovať priestor na zlepšenie a, ak im na to dáte možnosť, prinesú vám aj dlhodobo udržateľné zlepšovanie nastavenia firmy. Stačí, aby to boli správni ľudia na správne nastavených pozíciách, lojálni, stotožnení so stratégiou firmy.

Pre zabezpečenie napĺňania stratégie, rozvoja a smerovania preto potrebujete

 • mať na kľúčových pozíciách správnych ľudí,
 • identifikovať kľúčových ľudí a ich potenciál, ktorý im ďalej pomôžete budovať,
 • mať vo firme živý leadership model, ktorý podporuje jej smerovanie, napĺňanie cieľov a rozvoj.

Vaši ľudia

Zamestnávate tých najlepších?

Alebo si ich vychovávate?

Pre dlhodobé zlepšovanie a rozvoj potrebujete kombinovať oba prístupy. Výchova talentov, budúcich špecialistov a lídrov pomáha budovať lojalitu, stavať na skúsenostiach a nerozbije vám rozpočet. Kupovanie odborníkov z trhu je síce nákladovo vyššou položkou, no ak vyberiete dobre, získate v krátkom čase zlepšenia, ktoré by ste inak identifikovali a budovali niekoľkonásobne dlhšie. A získate aj kritický pohľad odborníka nezaťaženého históriou vo firme.

Vaši lídri

Opýtali ste sa sami seba, kto vlastne formuje vašu firmu?

Kto je lídrom vo firme a či je to tá správna osoba na správnej pozícii?

Lídri – formálni aj neformálni – ovplyvňujú vašu firemnú kultúru a to, ako sa ciele vo vašej firme napĺňajú. Veríme, že ľudia vo firme môžu byť šťastní. Jedným z faktorov, často tým najdôležitejším, je ich priamy nadriadený. Priamy nadriadený je najčastejší dôvod, ktorý ľudia uvádzajú, keď odchádzajú zo zamestnania dobrovoľne.

Je čas sa opýtať, či vaši manažéri sú aj lídrami, ktorých vaša firma práve teraz potrebuje.

Správni ľudia na správnych miestach, so správnymi úlohami, prepojení jednou víziou, stratégiou a kultúrou, sú energiou a životnou silou vašej firmy.

Vieme vám pomôcť pri:

 • výbere ľudí,
 • posúdení ich súladu s pozíciou
 • zhodnotení ich potenciálu,
 • nastavení ich rozvoja. 

Kompetenčný model, kariérne dráhy a odmeňovanie

Odchádzajú od vás skúsení zamestnanci kvôli peniazom?

Nedokážu “vychovaní” nástupníci zastať svoje nové pozície?

Bránia sa seniorní manažéri a špecialisti odovzdávať skúsenosti?

Potrebujete príliš často hľadať manažérov a zamestnancov so špeciálnymi zručnosťami mimo firmy? 

Toto všetko sú prejavy nefungujúceho, alebo nedostatočne fungujúceho modelu riadenia kompetencií vo firme. Pri správnom nastavení kompetenčného modelu budete mať transparentne pomenované kľúčové pozície pre hlavné procesy vo firme, jasné požiadavky pre interný posun medzi pozíciami a v prípade potreby jasný profil pre externé hľadanie.

Vieme vám pomôcť pri:

 • vytvorení uceleného systému kompetencií a odmeňovania
 • nastavení pracovných profilov a kompetencií na jednotlivé pozície
 • nastavené motivačného hodnotenia a odmeňovania pracovníkov

Logickým prepojením kompetenčného modelu a modelu odmeňovania, ktoré vám pomôžeme s ohľadom na vaše ciele pripraviť, získate štruktúru hodnoty pozícií krížom cez firmu. Z pohľadu riadenia výkonu a nastavovania cieľov je toto základným predpokladom pre korektné fungovanie, odovzdávanie informácií, procesných výstupov, aj rozvoj postupov. 

Rozvojové programy

Sme zástancami systematického rozvíjania ľudského potenciálu vo firme. Len tak sa podľa nás investície do rozvoja zhodnocujú, rastie lojalita zamestnancov a kľúčové know how zostáva vo firme. Pri systematickom rozvoji sa vaši zamestnanci posúvajú postupne, vytvárajú si vlastné postupy a ucelené pohľady so zameraním na praktické využitie poznatkov, majú možnosť diskutovať svoje individuálne potreby, hneď aplikovať poznatky vo svojej práci. Vďaka individuálnym rozvojovým plánom je celý systém interaktívny a našitý na potreby firmy, jej stratégie a zároveň na rozvojové potreby manažérov a pracovníkov.

Postup pri nastavovaní rozvojových potrieb a systému rozvoja, v ktorom pracujeme:

 • identifikácia rozvojových potrieb (360, AC, DC)
 • systematické rozvojové plány
 • realizácia a vyhodnocovanie prínosov